Handelsbetingelser

Nedenstående generelle handelsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, aftaler, ordrer/ordrebekræftelser, salg og leverancer fra Nordan AgriCore i det omfang, betingelserne ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale.


Aftale indgås ved Nordan AgriCore’s opfyldelse af ordrer afgivet af køber, ved indgåelse af skriftlig aftale eller ved Nordan AgriCore’s fremsendelse af bekræftelse på ordrer afgivet af køber.


Priser

Alle priser er i danske kroner eller Euro ekskl. moms, afgifter og skatter afgifter gældende på tidspunktet for aftaleindgåelsen.


Prisen noteret pr. enhed eller pr. 100 kg, med mindre andet er skriftligt aftalt. Nordan AgriCore’s bestillingstidsfrister afhænger af vare, men oplyses ved ordre afgivelse. Der henvises i øvrigt til den indgåede aftale.


Alle priser er at betragte som et fritblivende.


Transport, afgifter og valuta

Nordan AgriCore ApS forbeholder sig ret til at fakturere køber for ekstraordinær brændstoftillæg eller kapacitetstillæg samt andre afgifter som måtte blive pålagt en leverance. Dette gæller også allerede indgået leveringsaftaler.


I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af nye importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter, hvor den pågældende afgift pålægges Nordan AgriCore ApS, forbeholder Nordan AgriCore ApS sig ret til at overfører afgiften på køber. Tilsvarende gælder ved ændring og/eller indførsel af skatter, bidrag, gebyrer eller lignende. samt i tilfælde af valutareguleringer.


Leveringstid

Nordan AgriCore tilstræber, at levering foretages inden for oplyste leveringstider. Oplyste samt generelt anførte leveringstider, f.eks. pr telefon eller mail, er dog alene vejledende – og ikke bindende for Nordan AgriCore. 


Forsinket levering

Er der indgået aftale om levering på et bestemt tidspunkt, medfører forsinkelse med en leverance ikke ret for køberen til at annullere (og ej heller ophæve) den pågældende leverance, før køber ved skriftlig meddelelse til Nordan AgriCore har fastsat en rimelig frist for levering (hvad er rimelig frist?) og angivet, at køber agter at annullere den pågældende leverance, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den af køber fastsatte frist, er køber herefter berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Nordan AgriCore, at annullere den pågældende leverance.


Køber kan ikke gøre andre krav, herunder krav om erstatning, gældende i tilfælde af forsinkelse.


Forsinkelse med én leverance giver ikke køber adgang til at annullere/hæve hverken tidligere eller senere leverancer.


Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.


Levering af fast kvantum i en periode


Medmindre andet fremgår af parternes aftale, udgør den aftalte mængde et fast kvantum til successiv levering jævnt fordelt over den aftalte periode i henhold til de fastsatte vilkår og den aftalte pris.


Den aftalte mængde udgør det maksimale kvantum til levering, og et eventuelt større forbrug købes til gældende dagspris.


Aftages ikke successivt (jævnt fordelt over den aftalte periode) en mængde, som forholdsmæssigt svarer til den aftalte mængde, er Nordan AgriCore berettiget til at reducere restmængden forholdsmæssigt på grundlag af den allerede aftagne mængde.


Er der ved aftaleperiodens udløb aftaget mindre end den aftalte mængde, eller er køber ophørt med at aftage inden aftaleperiodens udløb, er Nordan AgriCore efter eget valg berettiget til:


at betragte restmængden som annulleret;


at lade restmængden forudfakturere til den aftalte pris; eller


at foretage differenceafregning for restmængden, således at køber for restmængden faktureres forskellen mellem den aftalte pris og gældende dagspris ved aftaleperiodens udløb/ophør af aftagelse.


Aftaleperioden og restkvantum i henhold til aftalen fremgår af den fremsendte ordrebekræftelse


Efterfølgende ændringer i købers produktionsforhold fritager ikke køber fra at aftage det aftalte kvantum.


Ejendomsret

Uanset at levering har fundet sted, forbeholder Nordan AgriCore sig ejendomsretten til det leverede, indtil betaling har fundet sted.


Modtagekontrol og mangler

Køber skal straks (indenfor 24 timer) efter leverancen kontrollere følgesedlens indhold, samt at den bestilte mængde/vare er leveret, og at leverancen i øvrigt, herunder kvalitetsmæssigt, er i overensstemmelse med det aftalte.


Såfremt dette ikke er tilfældet, er køber forpligtet til straks at give skriftlig meddelelse til Nordan AgriCore.


Gør køber ikke indsigelse senest 8 dage efter levering, kan der ikke senere reklameres over mangler ved leverancen.


Det er købers ansvar fra leveringstidspunkt at oplagre varer på en måde, så der ikke sker en kvalitetsforringelse af varerne. Det kan fx være forhindring af varmedannelse og beskyttelse mod fugt mv.


Betalingsbetingelser i henhold til gældende handelsbetingelser

Nordan AgriCore’s betalingsbetingelser er: Netto 14 dage


Ved for sen betaling kan der pålægges rykkergebyr samt et kompensationsbeløb, ligesom der kan beregnes renter. Renteberegning sker i henhold til de til enhver tid fastsatte rentesatser af Nordan AgriCore. Oplysning om rykkergebyr og kompensationsbeløb kan rekvireres ved henvendelse til Nordan AgriCore.


Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter.


Nordan AgriCore er til enhver tid berettiget til at foretage en (fornyet) kreditvurdering af køber. Hvis de af Nordan AgriCore fastsatte kriterier for sådan kreditvurdering fører hertil, er Nordan AgriCore berettiget til, for så vidt angår fremtidige leveringer, at kræve kontant betaling ved levering.


Tvister

Med mindre andet specifikt følger af disse handelsbetingelser, skal alle tvister afgøres efter dansk ret ved Retten I Sønderborg.Handelsbetingelser: 10/2021: JB 10-10-2021